Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik


Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

 

19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2007/12937

             Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

              C. ÇİÇEK                                 H. YAZICI                                   N. EKREN                               M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

      M. BAŞESGİOĞLU                      B. YILDIRIM                             N. ÇUBUKÇU                            N. EKREN

           Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı V.

     M. S. YAZICIOĞLU                     M. A. ŞAHİN                             M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

           Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

            B. ATALAY                          K. UNAKITAN                               H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

       Dışişleri Bakanı V.                        Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı

             R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

            Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

      M. Z. ÇAĞLAYAN                      M. H.GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

   Sanayi ve Ticaret Bakanı    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşınabilir Söndürme Tüpleri

Taşınabilir söndürme tüpleri

MADDE 99- (1) Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu,

söndürme tüpleri bulundurulur.

 (3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulması mecburidir.

(4) Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.

(5) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

(6) Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

(7) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.